Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 3. adventes svētdienu ar dievkalpojumu un arī māsu
programmu 17. decembrī
Foto:  K. Augstroze
Brazilijas latviešu baptistu apvienības kongress 2017. g. jūlijā
Fotografijas -K. Augstroze
Čikāgas draudzes gada svētki 2017. g. oktobrī
Fotografijas - P. Aļļe
Dziesmu Diena Toronto
Sv. Jāņa ev. Lut Draudzes Dievnamā
200 Balmoral Avenue, Toronto, Ontario M4V 1J6
notik
a 29. aprīlī
Brīva tauta un brīva ticība amerikas latviešu baptistu apvienības 2018. gada
kongresa dienas
sludinājums ( saite)  apraksts (saite)
Šeit drīz varēs skatīties Amerikas latviešu baptistu apvienības 69. Dziesmu dienas koncertu kas notika Sv. Jāņa
latv. ev. lut. dievnama Toronto, Kanādā
https://www.youtube.com/channel/UCZjxkwbrywL0-QoBvmaFyPA