Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudzes māsu eglīte un Kringle Shoppe 2016. g. decembrī, Zvaigznes dienas
koncerts 2017. g.  janvārī  Fotografijas: K. Augstroze
Fotografijas: K. Augstroze
Filadelfijas Draudzes 116. g. svētki 2016 g. jūnijā
Fotografijas -K. Augstroze
Čikāgas draudzes gada svētki 2016. g. oktobrī
Fotografijas - P. Aļļe
Dziesmu Diena Kalamazū
Kalamazū ev. Lut Draudzes Dievnamā
118  S. Kendall Ave., Kalamazoo, MI
Mēģinājums 29. aprīlī
Dziesmu Dienas Koncerts 30. aprīlī
Mans Attaisnotājs jau tuvu
Jesajas 50:4-11

Cieteja Kalpa dziesma, mums atkal atgādina patiesību ka caur ciešanām nāk taisnības uzvara
jo Dievs stāv ar tiem kuri netaisni cieš lai vestu tos godībā.  Pasaule, kuru Dievs radījis un
kuru Dievs glābj caur savu Dēlu Jēzu Kristu, ir pasaule kura stāv uz morālas kārtības
pamatiem, kurus licis tās Radītājs. Beigu beigās Dieva taisnība pastāvēs! Taisnību atgūstam
tikai kur netaisnība tiek izbeigta. Tas var notikt cilvēkiem nožēlojot savus grēkus un
atgriežoties pie Dieva. Tas var notikt ar Dieva taisno tiesas spriedumu. Dievs saka, kā lasam
šajā trešā Kalpa dziesmā, ka tie kuri kurina netaisnības un naida ugunis ies paši bojā savos
kurinātos ugunsgrēkos.  Tā trešā Kalpa dziesma beidzās ar vārdiem, “Rezi jūs visi kas
iededziet uguni, kas tinaties ugunsgrēkos, staigājot savu uguns gaišumā, tie ugunsgrēki ko
aizdedziniet tie jums tika no manas rokas, nu nīkstiet mokās” (Jesajas  50:11).  

******
Kur veidojās kultūra kurā tiek sēti meli, kur dominējoši ir meli, kur vairs nav iespējams
uzticēties nevienam kurš runā, tur tiek sarautas pamata attiecības stārp cilvēkiem. Kur tiek sēti
meli, tur tiek sēts sabiedrības sabrukums.  Tā pravietis Jeremija runādams uz Jūdu tautu saka,
“Pravieši pravieto melus, priesteri valda kā tīk, un manai tautai tas tīk! Ko draisiet kad nāks
gals? “ (Jeremija 5:31).  Redzi Es esmu pretī tiem kuri pravieto melu sapņus - kas tos stāsta
un aizviļ manu tautu ar saviem meliem un bezkaunīgo muldēšanu! Es tos nesūtīju un tiem
nepavēleju, šai tautai tie nelīdz nenieka, saka tas Kungs! (Jeremija 23:32).

Meli var nest tikai post. “Ko darīsiet kad nāks gals?”  prasa Dievs. Tāpat pravietis Hozeja
gadsimtus iepriekš uzrunādams Israēlu, ziemeļu valsti, sauktu arī Samarīja, saka, “Jūs arat
ļaunu un novācat netaisnību. Ēdiet nu melu augļus, jo uz paša spēkiem vien paļāvaties un uz
saviem daudzajiem varoņiem!” (Hozeja 10:13). Melu auglis ir posts un iznīcība tautai. Pravietis
Hozeja mudina, “Sējiet taisnību un ievāciet žēlastību!…. Laiks meklēt Kungu - lai Viņš nāk un
liek līt taisnības lietum pār jums!” (Hozeja 10:12).  Kur tiek sēta taisnība, kur tiek runāta
patiesība, tur tiek no Dieva piedzīvota, pļauta, žēlastība, pļauta Dieva svētība. Ko sējam to
pļausim!