Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 107. g. svētkus 16. septembrī
Foto:  K. Augstroze
Dziesmu Diena Toronto
Sv. Jāņa ev. Lut Draudzes Dievnamā
200 Balmoral Avenue, Toronto, Ontario M4V 1J6
notika 29. aprīlī.  2019. g. Dziesmu diena būs Filadelfijā 28. aprīlī
Brīva tauta un brīva ticība amerikas latviešu baptistu apvienības 2018. gada
kongresa dienas. 2019. g. kongresa dienas būs no. 16.-19. augusta
sludinājums ( saite)  apraksts (saite)
Šeit drīz varēs skatīties Amerikas latviešu baptistu apvienības 69. Dziesmu dienas koncertu kas notika Sv. Jāņa
latv. ev. lut. dievnama Toronto, Kanādā
https://www.youtube.com/channel/UCZjxkwbrywL0-QoBvmaFyPA
Bukskauntijas draudze sveice viesus mācītājus Bīskapu Kasparu Šternu un Bīskapu emeritus
Pēteri Sproģi 2018. g. 4. novembrī
Foto:  K. Augstroze
Filadelfijas koncertkoris dziedāja divos 18. novembŗa
sarīkojumos.  Vadītāja un diriģenta Gunta Plostniece.